Sandilipay Division Schools

1 J/Suthumalai North T.M.S.
2 J/Suthumalai G.T.M.S.
3 J/Suthumalai Sinthmayabarathy
4 J/Manipay St.Ann’s R.C.T.M
5 J/Anaicoddai R.C.T.M.S.
6 J/Uyarapulam Gunapal Vid
7 J/Anaicoddai A.M.T.M.S.
8 J/Anaicoddai Balasubramaniam Vid
9 J/ Navaly Addakiri Saiva Vid.
10 J/Navaly Station A.M.T.M.S
11 J/Navaly St. Peters R.C
12 J/Navaly M.V
13 J/Manipay Memorial E.S.
14 J/Manipay Hindu College
15 J/Manipay Ladies College
16 J/Manipay Sothi Vembady
17 J/Manipay Vivekananda
18 J/Kaddudai Saiva Vid.
19 J/Sandilipay Hindu  College
20 J/ Sandilipay North G.T.M.S.
21 J/ Sandilipay North T.M.S.
22 J/Vadaliyadaippu Saivapragasa Vid
23 J/Pandatharippu Girls College
24 J/Pandatharippu Hindu College
25 J/Pandateruppu Jasintha RCTMS
26 J/Piranpattu Kalaimahal
27 J/Chankanai East Vickneswara
28 J/Sillalai R.C.T.M.S.
29 J/Santhai Sittampalam Vid
30 J/Mathagal Vickneswara Vid
31 J/Mathagal St. Joseph Vid.
32 J/Mathagal St. Thomas R.C.T.M.S
33 J/Mathagal Nunasai Vid
34 J/Periavilan R.C.T.M.S.
35 J/Mareesankoodal Subramaniam
36 J/Mareesankoodal R.C.T.M
37 J/Ilavalai St.Hentry’s College
38 J/Ilavalai R.C.Boys
39 J/Siruvilan Kanagasabai
40 J/Ilavalai Convent M.V

Advertisement

No comments.

Leave a Reply